Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Aktuality

25. kartografická konference v Plzni

Česká kartografická společnost pripravuje kartografickú konferenciu, ktorá sa uskutoční na Západočeské univerzitě v Plzni, v priestoroch Fakulty aplikovaných věd.

Termín: 5.-7.9.2023

Organizátor: Katedra geomatiky FAV ZČU

Podrobnosti na stránke konferencie.

Seminár Aktivity v kartografii 2023 venované Jánovi Pravdovi

Cieľom seminára je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.

Termín: 24.11.2023

Miesto konania: Stavebná fakulta, Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Szatmári PhD. (daniel.szatmari@savba.sk)

Na stiahnutie šablóna na abstrakt (.docx)

Podrobnosti na stránke konferencie.

Smútočné oznámenie

Dňa 12.10.2020 nás navždy opustil pán prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky vyjadruje hlbokú sústrasť nad odchodom vyznamného kartografa.
parte, nekrológ

Kartografické listy

Časopis Kartografické listy bol v roku 2020 akceptovaný na zaradenie do databázy Scopus.

Scimago Journal & Country Rank:   SCImago Journal & Country Rank

Možnosť publikovania v oficiálnom časopise Medzinárodnej kartografickej asociácie

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky pripomína možnosť publikovať v International Journal of Cartography (IJC), ktorý je oficiálnym časopisom Medzinárodnej kartografickej asociácie (International Cartographic Association – ICA). Vydavateľom tohto časopisu je ICA a Taylor & Francis a aktuálne je indexovaný v databáze SCOPUS. Časopis je orientovaný na publikovanie príspevkov z oblastí:

  • priestorového modelovania, vizualizácie, analýzy a plánovania,
  • teórie geoinformatiky,
  • geografických informačných systémov (GIS), diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a fotogrametrie,
  • modelovania rôznych aspektov krajiny,
  • historických máp,
  • umenia a kartografie,
  • topografie.

Časopis zatiaľ vychádza trikrát ročne, cieľom redakcie je vydávať štyri čísla ročne. Publikovaním v tomto časopise možno prispieť k lepšiemu medzinárodnému rozšíreniu výsledkov dosiahnutých v oblasti kartografie a geoinformatiky na Slovensku.

www.tandfonline.com/tica

Skenovanie starých máp

Iniciatívou Kartografickej spoločnosti SR v spolupráci s Slovenskou agentúrou životného prostredia a Geodetickým a kartografickým ústavom je záchrana starých máp formou bezplatnej digitalizácie (skenovania).

Cieľom aktivity je zachrániť jedinečné mapové diela a zbierky, ktoré nie sú podchytené v sieti štátnych archívov a iných väčšinou štátnych inštitúcií. Keďže životnosť materiálov, z ktorých sú vyhotovené mapové diela je časovo obmedzená a veľmi často závisí od podmienok v akých je udržiavaná, tak je najvyšší čas na ich digitalizáciu, aby boli zachránené aj pre budúce generácie bádateľov a záujemcov vôbec. V neposlednej rade môže táto výzva zvýšiť záujem verejnosti o historické povedomie o význame územia, kde žijú.

Skenovacími pracoviskami sú:

  • Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie, kontakt RNDr. Adrián Belák,
  • Slovenská agentúra životného prostredia, DATACENTRUM — rezortné stredisko envirodát a infoslužieb, kontakt Ing. Martin Zeman.

Podrobnosti obsahuje dokument info výzva skenovanie starých máp.