Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Aktuality

GeoKARTO 2018

Medzinárodná konferencia GeoKARTO 2018 sa uskutoční 6. – 7. septembra 2018 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií pôvodne organizovaných striedavo na Slovensku a v Českej republike. Konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie nájdete v predbežnom programe a na webovej stránke gis.tuzvo.sk/geokarto2018.

Skenovanie starých máp

Iniciatívou Kartografickej spoločnosti SR v spolupráci s Slovenskou agentúrou životného prostredia a Geodetickým a kartografickým ústavom je záchrana starých máp formou bezplatnej digitalizácie (skenovania).

Cieľom aktivity je zachrániť jedinečné mapové diela a zbierky, ktoré nie sú podchytené v sieti štátnych archívov a iných väčšinou štátnych inštitúcií. Keďže životnosť materiálov, z ktorých sú vyhotovené mapové diela je časovo obmedzená a veľmi často závisí od podmienok v akých je udržiavaná, tak je najvyšší čas na ich digitalizáciu, aby boli zachránené aj pre budúce generácie bádateľov a záujemcov vôbec. V neposlednej rade môže táto výzva zvýšiť záujem verejnosti o historické povedomie o význame územia, kde žijú.

Skenovacími pracoviskami sú:

  • Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie, kontakt RNDr. Adrián Belák,
  • Slovenská agentúra životného prostredia, DATACENTRUM — rezortné stredisko envirodát a infoslužieb, kontakt Ing. Martin Zeman.

Podrobnosti obsahuje dokument info výzva skenovanie starých máp.