Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Aktuality

GeoKARTO 2024

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v. v. i.organizuje konferenciu GeoKARTO 2024 so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie.

Termín: 5.-6.9.2024

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Szatmári PhD. (daniel.szatmari@savba.sk)

Podrobnosti na stránke konferencie.

Kartografické listy

Časopis Kartografické listy bol v roku 2020 akceptovaný na zaradenie do databázy Scopus.

Scimago Journal & Country Rank:   SCImago Journal & Country Rank

Možnosť publikovania v oficiálnom časopise Medzinárodnej kartografickej asociácie

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky pripomína možnosť publikovať v International Journal of Cartography (IJC), ktorý je oficiálnym časopisom Medzinárodnej kartografickej asociácie (International Cartographic Association – ICA). Vydavateľom tohto časopisu je ICA a Taylor & Francis a aktuálne je indexovaný v databáze SCOPUS. Časopis je orientovaný na publikovanie príspevkov z oblastí:

  • priestorového modelovania, vizualizácie, analýzy a plánovania,
  • teórie geoinformatiky,
  • geografických informačných systémov (GIS), diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a fotogrametrie,
  • modelovania rôznych aspektov krajiny,
  • historických máp,
  • umenia a kartografie,
  • topografie.

Časopis zatiaľ vychádza trikrát ročne, cieľom redakcie je vydávať štyri čísla ročne. Publikovaním v tomto časopise možno prispieť k lepšiemu medzinárodnému rozšíreniu výsledkov dosiahnutých v oblasti kartografie a geoinformatiky na Slovensku.

www.tandfonline.com/tica

Skenovanie starých máp

Iniciatívou Kartografickej spoločnosti SR v spolupráci s Slovenskou agentúrou životného prostredia a Geodetickým a kartografickým ústavom je záchrana starých máp formou bezplatnej digitalizácie (skenovania).

Cieľom aktivity je zachrániť jedinečné mapové diela a zbierky, ktoré nie sú podchytené v sieti štátnych archívov a iných väčšinou štátnych inštitúcií. Keďže životnosť materiálov, z ktorých sú vyhotovené mapové diela je časovo obmedzená a veľmi často závisí od podmienok v akých je udržiavaná, tak je najvyšší čas na ich digitalizáciu, aby boli zachránené aj pre budúce generácie bádateľov a záujemcov vôbec. V neposlednej rade môže táto výzva zvýšiť záujem verejnosti o historické povedomie o význame územia, kde žijú.

Skenovacími pracoviskami sú:

  • Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie, kontakt RNDr. Adrián Belák,
  • Slovenská agentúra životného prostredia, DATACENTRUM — rezortné stredisko envirodát a infoslužieb, kontakt Ing. Martin Zeman.

Podrobnosti obsahuje dokument info výzva skenovanie starých máp.