Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Aktivity

GeoKARTO 2022

V dňoch 8. až 9. septembra 2022 sa uskutočnila medzinárodná konferencia GeoKARTO 2022. Organizátorom boli Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave, ktorá hostila podujatie a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Podujatie, napriek prebiehajúcej rekonštrukcii budovy PriF UK, prebehlo bez väčších ťažkostí. Za účasti 81 účastníkov z akademickej, komerčnej, súkromnej, štátnej sféry a samospráv bolo prednesených 37 referátov v 7 tematických sekciách a 8 bolo vystavených v podobe postrov.

Spoločenský večer sa konal v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. O kultúrny zážitok sa postaral folklórny súbor Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave. Organizátori ďakujú sponzorom: Zymestic Solutions s.r.o., Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o., Geotronics Slovakia s.r.o., 3gon Slovakia s.r.o., Kedros a.s., Geodetický a kartografický ústav Bratislava, CBS s.r.o., VKÚ Harmanec s.r.o., Slovenské múzeum máp.

Na stiahnutie: Zborník abstraktov.

K dispozícii sú prezentácie z konferencie.

GeoKARTO 2020

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave organizovala 10. – 11. septembra 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2020.

Na stiahnutie: Zborník abstraktovobálka zborníka abstraktov.

K dispozícii sú prezentácie z konferencie.

GeoKARTO 2018

V dňoch 6. - 7. septembra 2018 sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnila medzinárodná konferencia GeoKARTO 2018.

Cieľom konferencie bolo nadviazať na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií pôvodne organizovaných striedavo na Slovensku a v Českej republike. Konferencia bola zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytla priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúkla možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispela k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti. Prezentácie so súhlasom autorov je možné stiahnuť ako [zip, 114 MiB].

Seminár Aktuálne výzvy v kartografii

V rámci medzinárodného roku mapy sa 26.11.2015 organizoval seminár Aktuálne výzvy v kartografii.

Cieľom seminára bolo informovať širokú verejnosť o súčasnej kartografickej tvorbe, moderných technológiách používaných v rámci produkcie a vydávania kartografických diel a demonštrovať využitie širokého spektra mapovej tvorby v živote spoločnosti.

Na seminári vystúpili a predniesli referáty

Súčasťou semináru bol aj blok prezentácii o dostupnosti starých máp a o súčasných technológiách používaných na digitalizáciu máp a mapových zbierok. Prednášky odzneli pri príležitosti záchrany starých máp, a to formou bezplatnej digitalizácie (skenovania).