Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

O spoločnosti

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (KS SR) je nepolitická spoločenská organizácia s pôsobnosťou v SR, založená v zmysle zákona o združovaní občanov zo dňa 23. marca 1990, č. 83/1990 Zb. a registrovaná na MV SR 25. novembra 1993.

Poslaním KS SR je združovať záujemcov o kartografické diela, kartografické informácie, podporovať rozvoj kartografickej vedy, techniky a kartografických technológií, výchovu a vzdelávanie kartografov, históriu kartografie, tvorbu, výrobu, využívanie rôznych typov máp a atlasov a priestorové informácie v informačných systémoch. Členmi spoločnosti sú vysokoškolskí absolventi prevažne technického a prírodovedeckého zamerania.

Programové ciele spoločnosti

  • Nadväzovať, koordinovať a rozvíjať styky so zahraničnými subjektami, najmä s ICA,
  • prostredníctvom svojich členov zabezpečovať zastupovanie KS SR v stálych komisiách, pracovných skupinách a iných orgánoch ICA,
  • podporovať výskum, vývoj, aplikácie nových poznatkov, organizovať kartografické konferencie, sympóziá a ďalšie akcie,
  • poskytovať informácie o aktivitách členov KS SR a o činnosti orgánov ICA, ako aj odporúčania orgánom štátnej správy, hospodárskym organizáciám a ďalším subjektom v SR organizovaním výstav kartografických diel, dní novej techniky, vydávaním neperiodickej publikácie Kartografické listy,
  • podporovať stáže a výchovu kartografov na zahraničných inštitúciách,
  • spolupracovať s ostatnými spoločenskými organizáciami združenými vo Zväze slovenských vedecko-technických spoločností a s medzinárodnými organizáciami, ktoré majú vzťah k odboru kartografia.