Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Výkonný výbor

Zloženie výkonného výboru Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky:

Predseda: Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU v Bratislave)
Podpredseda: Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava)
Tajomník: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach)
Hospodár: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU v Bratislave)
Člen: Ing. Daniel Szatmári, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
Revízor: Ing. Martin Zeman (MŽP SR)